DeepCleave成丝切割模组
分享到:

DeepCleave成丝切割模组

产品详情

DeepCleave是一款革命性的激光玻璃切割产品,通常称为FI optics(成丝切割),即激光焦点被拉长成丝状,沿Z轴均匀分布。此外,DeepCleave还是一种衍射光学模组,用于沿聚焦深度(DOF)增加的区域以恒定峰值功率,将单模高斯输入光束聚焦到束腰约为1.8 um的窄点上,通常范围为0.25-3 mm。获得的聚焦光斑相当于0.35 NA的物镜,使DeepCleave模组成为一个完整的光学解决方案,无需使用额外的较高NA物镜或其他高成本光学器件。

DeepCleave激光成丝切割模组通常用于近红外波长范围的激光玻璃切割应用,非常适合切割厚玻璃,例如平面玻璃。尽管如此,在绿色可见光范围内的应用也在一些微观应用中取得了成功。

每个DeepCleave激光成丝切割模组在出厂时都附有一份全光特性和单独的测试报告。


                                         DeepCleave玻璃切割模块                                         DeepCleave强度分布图,以a.u.表示。

DEEPCLEAVE模组的独特特征:

  • 单脉冲切割全深度玻璃。

  • 在单个模组中提供完整的解决方案。

  • 非常低的像差水平–光斑直径<2um。

  • 易于集成到现有的光力学元件中。标准DEEPCLEAVE激光成丝切割模组的规格:


*所加工材料中的聚焦深度(DOF)等于空气中的聚焦深度(DOF)乘以材料的折射率(RI)。我们建议选择ZT模组,以便加工材料中的焦深接近加工区域的厚度,从而避免浪费激光功率

PN波长所需的激光输入输入光束的直径
    (exp^-2)
空气中的聚焦深度 *束腰直径
    (exp^-2)
焦距
ZT   Module-004-J1030nmSingle mode M2<1.36mm (+-10% )0.5mm1.8um7.4mm
ZT   Module-005-J1030nmSingle mode M2<1.36mm (+-10% )0.75mm1.8um7.4mm
ZT   Module-006-J1030nmSingle mode M2<1.36mm (+-10% )1.5mm1.8um7.4mm
ZT   Module-007-J1030nmSingle mode M2<1.36mm (+-10% )1mm1.8um7.4mm
ZT   Module-008-J1030nmSingle mode M2<1.36mm (+-10% )0.25mm1.8um7.4mm
ZT   Module-009-J1030nmSingle mode M2<1.36mm (+-10% )3mm1.8um7.4mm
ZT   Module-004-I1064nmSingle mode M2<1.36mm (+-10% )0.5mm1.8um7.4mm
ZT   Module-005-I1064nmSingle mode M2<1.36mm (+-10% )0.75mm1.8um7.4mm
ZT   Module-006-I1064nmSingle mode M2<1.36mm (+-10% )1.5mm1.8um7.4mm
ZT   Module-007-I1064nmSingle mode M2<1.36mm (+-10% )1mm1.8um7.4mm
ZT   Module-008-I1064nmSingle mode M2<1.36mm (+-10% )0.25mm1.8um7.4mm
ZT   Module-009-I1064nmSingle mode M2<1.36mm (+-10% )3mm1.8um7.4mm
ZT   Module-010-I1064nmSingle mode M2<1.310mm (+-10% )1mm1.8um15.5mm
ZT   Module-011-I1064nmSingle mode M2<1.312mm (+-10% )1mm1.8um23.7mm
ZT   Module-009-R488nmSingle mode M2<1.36mm (+-10% )3mm0.85um7.4mm